Naujienos‎ > ‎

Laukti tikrosios meilės ar mokytis įsipareigoti?

NŠPinfo.lt redaktorė paskelbė 2013-05-22 06:04   [ atnaujinta 2013-05-22 06:05 ]

“I­dea­lus gy­ve­ni­mas ne­įma­no­mas, bet vi­są­laik rei­kia siek­ti to, kas šei­mai ge­riau­sia. Svar­bu nu­sib­rėž­ti la­bai aiš­kų ir am­bi­cin­gą ho­ri­zon­tą. Ta­čiau tuo pat me­tu iš­lik­ti rea­lis­tais, su­vo­kiant, kad jei­gu ir ne­pa­vyks pa­siek­ti to ho­ri­zon­to, vi­sa­da rei­kia bū­ti ke­ly­je į jį. Tai vie­nin­te­lis ke­lias mū­sų se­ku­lia­ria­me, re­lia­ty­viz­mo pers­melk­ta­me pa­sau­ly­je. Jei nė­ra tvir­tų įsi­ti­ki­ni­mų, ne­įma­no­ma iš­gy­ven­ti”
Comments